Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů podle GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o fyzických osobách v souvislosti s poskytováním služeb společnosti Gastro Market s.r.o. Dále k jakým účelům a jak dlouho společnost Gastro Market s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele internetových stránek

Gastro Market s.r.o., se sídlem Branická 573/11, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ 2913218, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném doplnit Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202551, dále jen jako „Správce“

Kontaktní údaje:
adresa pro doručování: Branická 573/11, 147 00 Praha 4 - Braník
adresa elektronické pošty: info@gastro-market.com
telefon: +420 273 130 989

2. Rozsah zpracovávaných údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopen identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Správce dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

2.1 Údaje, jejichž zpracovávání probíhá na základě oprávněného zájmu
Takové údaje, které jsou nutné pro

 • uzavření a plnění smlouvy o dílo pro realizaci gastroprovozů
 • vytvoření cenové nabídky na provedení požadovaných prací nebo služby poptávané přes poptávkový formulář zveřejněný na webových stránkách www.gastro-market.com provozovaný Správcem
 • plnění kupní smlouvy na základě provedené objednávky v e-shopu www.gastroehop.czprovozovaný Správcem
 • vytvoření cenové nabídky na zapůjčení gastronomického zařízení poptávané přes formulář zveřejněný na webových stránkách www.gastroepujcovna.cz provozovaný Správcem
 • uzavření smlouvy o zápůjčce gastronomického zařízení
 • provedení požadovaných prací nebo služby nebo údaje vložené uživatelem internetových stránek Správce do kontaktního nebo poptávkového formuláře

2.1.1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje jsou zejména

• akademický titul

• jméno a příjmení

• název obchodní firmy

• IČ, DIČ

• adresa trvalého pobytu

• adresa sídla nebo místa podnikání

• fakturační adresa

• místo realizace

• fotografie místa realizace

• kontaktní osoba

• telefonní spojení

• e-mailová adresa

• bankovní spojení

• číslo občanského průkazu (pouze u smlouvy o zápůjčce)

2.1.2 Údaje o typu realizace, odebraných službách a zakoupeném zboží

• datum uzavření smlouvy (kupní, o dílo, o zápůjčce)

• druh a specifikace realizace

• druh, specifikace a cena odebraných služeb a zboží

• objem poskytnutých služeb a jejich cena

2.2 Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo ochraně oprávněných zájmů Správce, ale jejich zpracování umožní zlepšovat naše služby, zaměřit se na to, co Vás opravdu zajímá a případně informovat Vás o nabídkách, které jsou pro Vás vhodné. Tyto údaje jsou zpracovávány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se o:

• záznamy o chování na internetových stránkách Správce získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Správcem a přímý marketing)

3. Účely a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Některé údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo na základě smlouvy, jiné pouze na základě souhlasu.

3.1 Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Správce

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a ochranu oprávněných zájmů Správce je nezbytné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat.

V případě uzavření a plnění kupní smlouvy je společnost Gastro Market oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje o druhu zboží a data prodeje po dobu dvou let od dodání zboží pro účely vyřízení případných reklamací.

V případě uzavření a plnění smlouvy o zápůjčce zpracováváme osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka až doby ukončení smlouvy o zápůjčce.

V případě uzavření smlouvy o dílo na realizaci gastroprovozů je společnost Gastro Market oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a kontaktní údaje, druh a specifikace realizace, druh dodaného zboží a služby po dobu zákonné reklamační lhůty popř. na základě smluvně sjednané záruční lhůty.

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme osobní, kontaktní údaje a identifikační údaje, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví a správy daní fakturační adresu po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se daňové plnění uskutečnilo.

V případě jednání mezi společností Gastro Market a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Gastro Market oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu12 měsíců od příslušného jednání.

3.2 Zpracovávání údajů zákazníků společnosti Gastro Market se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníka, který souhlasil se zpracování osobních údajů pro obchodní účely, zpracováváme jeho osobního údaje s jeho výslovným souhlasem. Datum počátku účinnosti souhlasu je uvedený v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Gastro Market od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb nebo výrobků společnosti Gastro Market v souvislosti s oslovením zákazníka, a to e-mailem nebo jako přílohu faktury, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů společnosti Gastro Market. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník je může po 25. 5. 2018 kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti od doby poskytnutí souhlasu až do doby, dokud je zákazník neodvolá.

3.3 Zpracovávání osobních údajů uživatelů, které si vyžádaly nabídku společnosti Gastro Market prostřednictvím vyplnění poptávkového nebo kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách provozovaných společností Gastro Market

Společně s kontakty, které uživatel stránek vyplnil v kontaktním formuláři, jsou zpracovávány i údaje z cookies z internetových stránek, kde uživatel formulář vyplnil, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve svém webovém prohlížeči povoleny.

3.4 Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných společností Gastro Market

V případě, že má uživatel ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Gastro Market, a to pro funkčnost webových stránek a pro účely lepšího provozu internetových stránek.

Internetové stránky Správce využívají klasické inzertní funkce Google Analytics, které využívají reklamních cookie a funkci Remarketing. Tato data se používají pro reklamní účely. Společnost Gastro Market dodržuje všechny zásady platné pro tyto služby Google Analytics.

Internetové stránky společnosti Gastro Market žádným způsobem neumožňují přiřazení údajů umožňujících zjištění totožnosti k jiným údajům, které získal prostřednictvím jakékoliv služby nebo funkce Google.

Odhlásit se z těchto inzertních funkcí lze na této webové adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , kde najdete seznam aktuálně dostupných odhlášení.

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Gastro Market využívá pro zajištění marketingových služeb pro správce i specializované služby jiných subjektů jako je např. účetní kancelář. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Gastro Market a nesmí je využít jinak. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

5. Způsob zpracovávání osobních údajů̊ a jejich ochrana

Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Společnost Gastro Market prohlašuje, že neprovádí žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

Pro zabezpečení osobních údajů přijal Správce zejména tato opatření:

 • • elektronické́ zabezpečení
 • • omezení přístupových práv
 • • provádění bezpečnostních záloh
 • • šifrování
 • • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů je Správce povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

6. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení užívá společnost Gastro Market označení OS jako součást předmětu e-mailu. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je společnost Gastro Market. Obchodní sdělení můžeme zasílat pouze na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Gastro Market, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy uvedený kontakt nebo odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

7. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že bude společností Gastro Market identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, má následující práva:

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • • potvrzení, zda společnost Gastro Market zpracovává osobní údaje
 • • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě žádosti je společnost Gastro Market oprávněna za druhou a další kopii účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracovávání osobních údajů je možné uplatnit písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost Gastro Market zpracovává a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.

7.3 Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování

7.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Gastro Market.

Námitku je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

7.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

7.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).